Shibuya, mouhitotsu no Hachi.

Logotype, Movie (subtitles)

Date: 2018.04.19

Cl: Shibuya HIKARIE 8/

FD: Suzuki Masaya

 

vimeo